Prijava za obstoječe kupce

Elektronska pošta:
Geslo:
Prijavi se s Facebookom
Elektronska pošta za obnovitev gesla:
Kupuješ prvič? Registriraj se.
S tem si ustvarite svoj profil, s katerim lahko izkoristi ponudbe z norimi popusti. Registracija je popolnoma brezplačna.
X
Ime:
Priimek:
Elektronska pošta:
Ponovi elektronsko pošto:
Geslo:
Potrdite geslo:
Najbližje mesto:
Vaše geslo mora biti dolgo vsaj 6 znakov.

Splošni pogoji


1. Namen

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje poslovanja in nakupov, ki se opravijo preko spletne strani na naslovu www.zbitacena.si.


2. Definicija

V teh splošnih pogojih imajo izrazi, opredeljeni spodaj, naslednji pomeni:
 • Spletna stran -> spletna stran na spletnem naslovu www.zbitacena.si;
 • Upravljalec -> družba NOVAMEDIA d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica;
 • Ponudnik -> subjekt, ki preko Spletne strani ponuja kupone, ki omogočajo nakup blaga oz. storitev, ki ga ponuja, po znižanih cenah;
 • Kupon -> kupon, ki ga Ponudnik preko Spletne strani ponuja v prodajo in katerega Uporabnik unovči pri Ponudniku za blago/storitve pod pogoji, ki so ugodnejši od splošno veljavnih;
 • Uporabnik -> oseba, ki se na Spletni strani registrira z namenom nakupa kuponov za blago Ponudnikov in opravi vsaj en nakup Kupona na Spletni strani.


3. Opis poslovanja

Upravljalec v imenu in za račun Ponudnikov blaga oz. storitev preko Spletne strani ponuja možnost nakupa blaga oz. storitev po znižanih oz. ugodnejših cenah.
 
Upravljalec je izključno v funkciji posrednika med Uporabniki in Ponudniki, samo razmerje, v katerem Uporabnik prejme blago/storitev, Ponudnik pa plačilo za takšno blago/storitev, pa obstaja izključno in samo med Ponudnikom in Upravljalcem.


4. Profil – registracija

Za spremljanje ponudb preko Spletne strani registracija tj. kreiranje profila s strani Uporabnika ni potrebno.
 
Uporabnik sem mora za nakup Kuponov preko Spletne strani predhodno registrirati. Komunikacija med Uporabnikom ter Upravljalcem poteka preko telefona oz. elektronske pošte, kar Uporabnik vnese v svoj profil.
 
Uporabnik Kupon, ki ga kupi s posredovanjem Upravljalca oz. preko Spletne strani prejme v svoj profil in na svoj elektronski naslov, ki ga vnese ob registraciji.
Izključno Uporabnik je odgovore za varovanje dostopa do svojega profila (kot, na primer, za varovanje zaupnosti gesla za dostop do profila). Upravljalec zagotavlja, da na strani Upravljalca nepooblaščenim tretjim osebam dostop do podatkov iz Profila ni omogočen.


5. Poslovna sposobnost

Uporabnik izrecno izjavlja, da ima za registracijo ter vse posle, ki jih opravi preko Spletne strani, ustrezno poslovno sposobnost oz. v kolikor ne gre za popolno poslovno sposobnost ustrezno soglasje skrbnika.
 
Upravljalec ima pravico, da blokira profil posameznega uporabnika ter onemogoči nakup Kuponov preko takšnega profila, če meni, da Uporabniki nima ustrezne poslovne sposobnosti oz. so za to, po mnenju Upravljalca, podani drugi utemeljeni razlogi.


6. Izključitev odgovornosti Upravljalca

Upravljalec si prizadeva, da bi se preko Spletne strani prodajali izključno Kuponi za blago / storitve, ki so običajne kvalitete. Neodvisno od tega Uporabnik potrjuje, da je seznanjen, da Upravljalec ne odgovarja za kvaliteto blaga oz. storitev, v zvezi s katerimi Ponudniki preko Spletne strani ponujajo kupone.
 
Zlasti, ne da bi bilo to omejeno na, Upravljalec ne odgovarja za naslednje okoliščine:
 • ali gre pri ceni blaga/storitve, na katero se nanaša Kupon, dejansko za znižano ceno;
 • ali je Kupon, kupljen preko Spletne strani, tudi dejansko unovčljiv;
 • za kvaliteto in kvantiteto blaga oz. storitve, na katero se nanaša Kupon;
 • ali blago oz. storitev, na katerega se nanaša Kupon, predstavljajo kršitev kakršnihkoli pravic (kot, na primer, pravic intelektualne lastnine).
 

7. Uveljavljanje zahtevkov v zvezi z blagom/storitvami

Vse morebitne pritožbe, graje oz. jamčevalne ali kakršnekoli druge zahtevke v zvezi z blagom oz. storitvijo, na katero se nanaša Kupon, mora Uporabnik uveljavljati neposredno pri ponudniku blaga/storitve, na katerega se Kupon nanaša.
 
Upravljalec nima nobenih pristojnosti in obveznosti v zvezi z reševanjem pritožb, graj, jamčevalnih ali kakršnihkoli drugih zahtevkov v zvezi z blagom / storitvijo, na katero se nanaša Kupon.
 
V kolikor uporabnik Spletne strani na Upravljalca naslovi pritožbo, grajo ali kakršnikoli jamčevalni zahtevek v zvezi z blagom oz. storitvijo, na katero se nanaša Kupon, kupljen preko Spletne strani, bo Upravljalec takšno sporočilo posredoval naprej ponudniku blaga oz. storitev, v kolikor bo to objektivno mogoče in če Upravljalec presodi, da je takšno posredovanje potrebno.
 
V nobenem primeru Upravljalec ne odgovarja v primeru, če do takšnega posredovanja ne pride in če zaradi tega za Uporabnika nastanejo škodljive posledice (kot, na primer, izguba pravic iz naslova jamčevanja za napake).
 

8. Zagotavljanje podatkov

Upravljalec se zavezuje, da bo kupcu Kupona zagotovil naslednje podatke:
 • podatke o ponudniku blaga oz. storitev, na katere se nanaša Kupon;
 • natančno navedbo, do kdaj je Kupon mogoče kupiti in kdaj je Kupon mogoče koristiti;
 • čas za nakup Kupona lahko Upravljalec brez opozoril in predhodne navedbe podaljša;
 • elektronski naslov, na katerem lahko kupec Kupona pridobi dodatne informacije o blagu / storitvah, na katere se kupon nanaša;
 • opis vseh bistvenih značilnosti blaga oz. storitev, na katere se nanaša Kupon. Te so navedene v razdelku "Z nakupom prejmete" in "Opombe";
 • morebitne posebne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri koriščenju Kupona (na primer, polnoletnost osebe, ki koristijo Kupon);
 • v razdelku "Podrobnosti" je napisan splošen opis blaga oz. storitve informativne narave in ni zavezujoč.

9. Nakup Kupona za storitev

Uporabnik Kupon, ki se nanaša na storitev, kupi preko Spletne strani. Kupnino za Kupon, ki Uporabniku zagotovi koriščenje storitve, Uporabnik Upravljalcu na eden izmed ponujenih načinov plačil..
 
Po plačilu takšnega kupona Upravljavec Uporabniku izda Kupon, ki Uporabniku omogoča koriščenje storitve. Na Kuponu se nahajajo vsi podatki, ki jih Uporabnik potrebuje za koriščenje storitve, Ponudniku takšne storitve pa Upravljalec posreduje osebne podatke Uporabnika, potrebne za koriščenje storitve, s čimer se Uporabnik strinja.
 
Ponudnik Uporabnik za opravljeno storitev izda račun ob izvedbi storitve.
 

10. Nakup Kupona za blago

V kolikor se Kupon nanaša na blago, račun za takšno blago izda Uporabniku ponudnik takšnega blaga ob dobavi blaga Uporabniku.
 

11. Odškodninska odgovornost Upravljalca

Odškodninska oz. kakršnakoli druga odgovornost Upravljalca v zvezi z blagom oz. storitvijo, kupljeno preko Spletne strani, je izrecno izključena.


12. Zagotavljanje informaciji Uporabniku

Uporabnik ob nakupu Kupona prejme naslednje informacije:
 1. firmo in sedež podjetja, ki zagotavlja blago / storitev, na katerega se nanaša Kupon;
 2. bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se izpolnitev;
 3. ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
 4. morebitne stroške dostave;
 5. podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali izpolnitve;
 6. obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe
 7. rok veljavnosti podatkov glede cene (tč. 2 zgoraj), bistvenih lastnosti (tč. 3 zgoraj) in plačil (tč. 5 zgoraj)  


13. Opis sklenitve pogodbe

Upravljalec je izključno posrednik med Uporabnikom ter Ponudnikom, ki bo za Upravljalca dobavil blago oz. izvedel storitev, na katero se nanaša Kupon.
 
Pogodba o dobavi blaga / izvedbi storitve, na katero se nanaša Kupon, se sklene na naslednji način:
 • Uporabnik si na Spletni strani ustvari profil / se registrira;
 • Za željen Kupon Uporabnik opravi plačilo na način, ki ga Uporabnik izbere sam;
 • Po plačilu Uporabnik v svoj profil in preko elektronskega naslova, ki ga je navedel ob registraciji, prejme Kupon.
 
Izključno Uporabnik je odgovoren za varovanje gesel za dostop do svojega profila. Morebitne napake oz. reklamacije v zvezi z nakupom Kupona Uporabnik sporoči na elektronski naslov [email protected].
 
Pogodbo je mogoče skleniti izključno v slovenskem jeziku.
 
Upravljalec zagotavlja, da so Uporabniku kadarkoli na voljo splošni pogoji, ki so veljali v času nakupa Kupona s strani posameznega Uporabnika in vsa dokumentacija, ki se nanaša na nakup Kupona s strani Uporabnika preko Spletne strani.
 

14. Odstop od pogodbe

Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov ima Uporabnik pravico odstopiti od sklenjene pogodbe – nakupa Kupona.
 
Vse morebitne pripombe v zvezi z delovanjem lahko Uporabnik posreduje po elektronski pošti na naslov [email protected].
Uporabnik ima pravico, da v štirinajstih dneh odstopi od pogodbe – nakupa Kupona, ne da bi za to bilo potrebno Uporabniku navajati kakršnekoli razloge. V takšnem primeru bodo Uporabniku vrnjena vsa plačila za Kupon, glede katerega je Uporabnik odstopil od pogodbe.
 
Če se Kupon nanaša na blago, teče rok za odstop od pogodbe skladno s to točko od datuma prejema blaga dalje.

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na dalajvo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.

V primeru odstopa od pogodbe ponudnik nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Ponudnik vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnih zatadi tega ne nosi nobenih stroškov. Pri prodajnih pogodbah lahko ponudnik zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudnik ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti blaga posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti vlaga, če ga ponudnik ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena. 
Po določbi b 43. člena ZVPot lahko potrošnik obvestilo o odstopu predloži ponudniku na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe in izpolnjevanju pogojev iz tega odstavka (nepoškodovanost blaga…) se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Obrazec za odstop od nakupa najdete tukaj.
 
Pri opravljanju storitev rok za odstop od pogodbe teče z dnem sklenitve pogodbe.
 
Če je Uporabnik storitev že koristil, je dolžan povrniti Upravljalcu vrednost koriščene storitve, ki je enaka nakupni vrednosti Kupona.
 
Glede na to, da je Upravljalec samo v funkciji posrednika, je prodajalec blaga/storitev, na katere se nanaša Kupon, dolžan zagotoviti vračilo plačane kupnine za Kupon. V nobenem primeru za vračilo kupnine za Kupon ne odgovarja Upravljalec.

Postopek pritožbe se obravnava interno in se rešuje s kupcem, ponudnikom in podjetjem Novamedia d.o.o. V kolikor dogovor ni mogoče medsebojno rešiti, je za vse spore zadolžen Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana SI

Pritožbo lahko kupec vloži tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

15. Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec spletne strani osebne podatke Uporabnikov zbira z namenom izvajanja posredovanja med ponudniki blaga/storitev, na katere se nanaša Kupon ter Uporabniki.
 
Uporabnik se strinja, da za namene vzdrževanja profila Uporabnika Upravljalec hrani naslednje osebne podatke Uporabnika: ime, priimek, email naslov, telefonsko številko, naslov, ip številka.
 
Prav tako se Uporabnik strinja, da vse dokler ima Uporabnik aktiven profil za nakup preko Spletne strani, Upravljalec hrani njegovo telefonsko številko.
 

16. Posredovanje osebnih podatkov

Uporabnik se strinja, da Upravljalec v primeru nakupa Kupona, ki se nanaša na blago, Ponudniku takšnega blaga posreduje ime, priimek, naslov in telefonsko številko Uporabnika, ki je kupil Kupon, ki se nanaša na blago.
 
V primeru nakupa Kupona, ki se nanaša na storitev, bo Upravljalec Ponudniku takšnega Kupona posredoval tiste osebne podatke o Uporabniku, ki so potrebni za koriščenje storitve.
 
Uporabnik se strinja, da Upravljalec vse podatke iz te točke o Uporabniku hrani tako dolgo, dokler ima Uporabnik na Spletni strani profil, potreben za opravljanje nakupov Kuponov preko Spletne strani. V kolikor Uporabnik poda zahtevo za ukinitev profila na Spletni strani, bo Upravljalec vse takšne podatke o Uporabniku izbrisal.
 
Uporabnik lahko kadarkoli poda zahtevo za ukinitev profila, Upravljalec pa se zavezuje, da bo takšno zahtevo realiziral v razumnem času ter izbrisal vse osebne podatke o Uporabniku takšnega ukinjenega profila.
 

17. Neposredno trženje

S kreiranjem profila na Spletni strani se Uporabnik strinja, da bo dnevno na elektronski naslov, naveden v profilu, prejemal ponudbe za nakup Kuponov.
 
Uporabnik, ki posreduje telefonsko številko mobilnega telefona v profil se strinja, da mu Upravljalec, če se Upravljalec tako odloči, dnevno pošilja preko SMS sporočil obvestila o aktualnih ponudbah za nakup Kuponov.
 

18. Soglasje s splošnimi pogoji

Z registracijo na Spletni strani Uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in da nanje v celoti pristaja. Za nakupe preko Spletne strani veljajo izključno ti splošni pogoji.
 
Ti splošni pogoji so na voljo na Spletni strani ter na sedežu Upravljalca.

Potrošnik, ki opravi nakup blaga oz. storitev preko Spletne strani izjavlja, da je z vsebino splošnih pogojev seznanjen in da se z njimi strinja.
 

19. Pravo in reševanje sporov

Za vsa razmerja med uporabniki Spletne strani ter Upravljalcem se glede okoliščin, ki jih ti splošni pogoji ne urejajo, uporabi pravo Republike Slovenije, brez določil slovenskega mednarodnega zasebnega prava.
 
O sporu, ki ga uporabnik Spletne strani ter Upravljalec ne bi mogla rešiti sporazumno, bo odločilo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 

20. Spremembe splošnih pogojev

Ti splošni pogoji se lahko spremenijo in sicer na način, da se spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev objavijo na enak način, kot so objavljeni ti splošni pogoji.
 

Ljubljana, maj 2014
Novamedia d.o.o.